Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2016

lonely-girl
Zobaczysz, jeszcze ci dziś przejdę przez myśl.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromawkwardx awkwardx viabvllshit bvllshit
lonely-girl
8060 3e7d
Reposted fromShini Shini viabvllshit bvllshit
lonely-girl
8060 3e7d
Reposted fromShini Shini viabvllshit bvllshit
lonely-girl
lonely-girl
4113 3ff7 500
to straszne.
Reposted fromrol rol viabvllshit bvllshit
lonely-girl

Reposted fromweightless weightless viabvllshit bvllshit
lonely-girl
5282 c0ff
Reposted fromrenirene renirene viabvllshit bvllshit
2516 0f6a
Reposted fromserda serda viabvllshit bvllshit
lonely-girl
lonely-girl
4147 116d 500
Reposted fromfreakishfickle freakishfickle viabvllshit bvllshit
lonely-girl
0905 8b85 500
lonely-girl
5613 c462 500
Reposted fromoski oski viabvllshit bvllshit
lonely-girl
Nie przyzwyczajaj się do mnie. Nie zapamiętuj mojej twarzy, nie pamiętaj, ile łyżeczek cukru wsypuję do herbaty, zapominaj, jak się ruszam, jak ubieram, jak pachnę. Nie przywiązuj się do mnie - ja mam w zwyczaju uciekać.
— Kathryn Harrison
Reposted fromMissMurder MissMurder viabvllshit bvllshit
lonely-girl
1785 2976 500
Reposted fromdelain delain viabvllshit bvllshit
lonely-girl
lonely-girl
0215 51b2
Reposted fromaletodelio aletodelio vianowelovestory nowelovestory
lonely-girl
8381 8899 500
lonely-girl
Życie bym oddał.
Za to, że jesteś, że będziesz mnie głodna.
Reposted fromakten akten vianowelovestory nowelovestory
lonely-girl
Reposted fromtfu tfu vianowelovestory nowelovestory

November 09 2016

lonely-girl
4948 a49a 500
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl